Stichting Jenaplanonderwijs Uithoorn

Stichting Jenaplanonderwijs Uithoorn (kortweg SJU).
KvK-nummer: 41204667
Postadres: Arthur van Schendellaan 100 E, 1422 LE Uithoorn

 

Bestuur ’t Startnest – Stichting Jenaplanonderwijs Uithoorn

Het schoolbestuur vormt het bevoegd gezag van ‘t Startnest in de vorm van Stichting Jenaplanonderwijs Uithoorn (opgericht op 5 juli 1985).

Het schoolbestuur bestaat uit ouders.
In het managementcontract is geregeld welke taken gemandateerd zijn aan de directeur.
Alle bestuursleden werken op vrijwillige basis.

Vanuit de filosofie dat een professional het beste weet wat er in zijn werkveld moet gebeuren en vanuit de wetenschap dat de regelgeving rond het onderwijs voor mensen die daar niet dagelijks mee bezig zijn niet meer te volgen is, ontwikkelt het bestuur zich naar een bestuur op afstand. Bovendien willen we als organisatie voldoen aan de “code goed bestuur” van de PO-raad . Dat betekent dat het bestuur zich zal ontwikkelen als toezichthouder en de directeur als directeur/bestuurder.

Het bestuur houdt zich vooral bezig met het op hoofdlijnen vaststellen van het beleid:
• personeelsbeleid;
• beheer van door de overheid beschikbaar gestelde fondsen;
• beheer en onderhoud van gebouwen en materialen;
• toezicht op de gang van zaken binnen de school waaronder het leer- en werkklimaat voor de personeelsleden en de kinderen.

Samenstelling bestuur:
• K. (Katelijne) Kuipers voorzitter
• F.C.A. (Frank) Zaal penningmeester
• M.R. (Mark) Stoffels secretaris
• E.M. (Els) Verpoorten toezichthouder
• P.F. (Petra) Verhoeckx toezichthouder

Het bestuur onderzoekt momenteel mogelijkheden voor samenwerking met een groter bestuur. Vanuit de visie op onderwijs in Nederland, waarin de onderwijsorganisaties integraal verantwoordelijk zijn voor hun beleid, met name voor personeelsbeleid en financiën is het onverstandig om als 1-pitter door te gaan. De kwaliteit van een school kan alleen gewaarborgd blijven als er ruimte is voor uitwisseling tussen partijen en financieel samengewerkt kan worden. In een besturenfusie waarin de Jenaplan filosofie kan blijven bestaan, kan de continuïteit en kwaliteit van de school beter worden gewaarborgd.

In het bestuursverslag geeft het bestuur van de Stichting Jenaplanonderwijs Uithoorn een beknopt overzicht van de ontplooide activiteiten in 2017 – met een korte vooruitblik naar 2018 – en van de financiële situatie van de Stichting.

Documenten

jaarrekening 2017
presentatie ouderavond 20 februari fusie
presentatie ouderavond 20 februari schooltijden
jaarrekening 2016
Strategisch Beleidsplan
Presentatie ouderavond 22 juni 2017
jaarrekening 2015
jaarrekening 2014