Het schoolondersteuningsprofiel

Basisondersteuning

Het onderwijs binnen ‘t Startnest wordt vanuit de 7 essenties van jenaplanonderwijs gegeven.
Dat betekent dat er verweven in de basisvakken aandacht wordt besteed aan

  • plannen,
  • samenwerken,
  • creëren,
  • presenteren,
  • ondernemen,
  • verantwoorden en
  • reflecteren

De zeven essenties zijn de basis van het passend onderwijs binnen de school, vanuit de gedachte dat de school een oefenplaats is voor een betere samenleving.
In onze individualiserende samenleving is de school een plek waarbinnen kinderen de kans krijgen om samen te leven en van elkaar te leren.
Brede aandacht voor vaardigheden, in combinatie met de schoolse vakken, zorgt ervoor dat kinderen grip krijgen op de wereld om hen heen.
De plaats van de school, in een park, geeft extra mogelijkheden voor het vormgeven van ons onderwijs.

De lessen worden gedifferentieerd gegeven met meer uitdaging en extra instructie voor de kinderen die dat nodig hebben.
Daarnaast gaan we uit van actieve betrokkenheid van de kinderen bij de les waarbij samenwerking, ondernemen, reflecteren en presenteren belangrijk zijn.

Om zo goed mogelijk bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen aan te sluiten, werkt ‘t Startnest volgens de uitgangspunten van handelingsgericht werken.
Er is een duidelijke cyclus waarbij evalueren en bijstellen van het gegeven onderwijs met elkaar en de intern begeleider een belangrijke plaats inneemt.

Voor de schoolse vakken gebruiken we in groep 1 t/m 8 moderne methodes.
Binnen de school signaleren we vroegtijdig kinderen met een verhoogd risico op dyslexie.
Vanaf januari groep 2 kunnen deze kinderen gebruik maken van Bouw!, een oefenprogramma ter voorkoming van ernstige leesproblemen. Aanpassing van materialen, toetsen en extra oefenaanbod behoort standaard tot de mogelijkheden.

De sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen vinden wij op ’t Startnest heel belangrijk. Op school hebben we een sterk pedagogisch klimaat. De Kanjertraining is ons gerichte programma ter ondersteuning van de ontwikkeling van deze vaardigheden. We volgen de kinderen daarnaast ook hun hele schoolloopbaan in de sociale ontwikkeling m.b.v. Zien.

Leerkrachten staan er niet alleen voor. De school heeft een intern begeleider (IB-er) die fungeert als coach voor de leerkracht.
Samen kijken zij naar de onderwijsbehoeften van individuele leerlingen en de stamgroep.
Als de leerkracht en de intern begeleider er samen niet uitkomen, roepen ze de hulp in van het ondersteuningsteam.
Er wordt met alle betrokkenen samen onderzocht wat dit kind nodig heeft.
Hierdoor ontstaat een goed beeld van de onderwijsbehoeften van de leerling.

Extra ondersteuning

Soms is voor een leerling meer dan basisondersteuning nodig.
Binnen de school kunnen we gebruik maken van de expertise van een logopedist.
Een hele dag en 3 ochtenden in de week verzorgt de onderwijsassistent extra ondersteuning in samenwerking met de IB-er en de leerkracht.
Daarnaast hebben we als team ervaring met de begeleiding van kinderen met Downsyndroom, ASS, ADHD en kinderen met taal- spraakstoornissen.

We werken regelmatig samen met de ouder-kindadviseur, GGD, kinderfysiotherapeut, Het Kabouterhuis, passend onderwijs adviseur van Orion, Amstelronde specialist, Kentalis en indien nodig andere externe partners.

Binnen ons samenwerkingsverband Amstelronde werken we met arrangementen. Dit kan een arrangement zijn binnen de basisondersteuning van de school of met ondersteuning van externe partijen.

Grenzen van het onderwijs

Tijdens een ondersteuningsteam kunnen we met elkaar tot de conclusie komen dat een leerling het best geholpen is met een plek op het speciaal (basis)onderwijs. In dat geval is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig.

Het samenwerkingsverband zal deze afgeven als de juiste procedure is gevolgd en school, ouders, Amstelronde specialist en de deskundige van de nieuwe speciaal (basis)onderwijsschool het over deze plaatsing eens zijn.

Hier kunt u het volledige Schoolondersteuningsprofiel ’t Startnest downloaden.