Medezeggenschapsraad van ’t Startnest

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). In de MR van ’t Startnest zitten 2 ouders en 2 leerkrachten. De leden worden gekozen door de achterban (ouders/team) , die zij vertegenwoordigen.

De MR van ’t Startnest is een enthousiaste club mensen, die zich inzet voor het goed functioneren van de school (kwaliteit onderwijs, welzijn leerlingen, personeel, organisatie, communicatie). Hierover spreekt de MR met de directie en met de verschillende achterbannen (ouders en personeel). De wet medezeggenschap scholen (WMS) biedt de mogelijkheid om de schoolleider namens het bevoegd gezag te laten opereren, de formele bevoegdheden worden dan overgedragen. De schoolleider is in zo’n geval gemandateerd, dat wil zeggen dat hij namens het bevoegd gezag spreekt en handelt. Het schoolbestuur blijft eindverantwoordelijk. De precieze taken en bevoegdheden van de schoolleider liggen vast in het managementstatuut.

Taken van de Medezeggenschapsraad:

De MR houdt zich bezig met diverse zaken die school aangaan, zoals veranderingen in onderwijsdoelstellingen, schooltijdenregeling, inzet van de beschikbare personeelsformatie en de daarbij horende taakverdeling, begroting, arbeidsomstandigheden en veiligheid voor personeel en leerlingen, nieuwbouw of verbouwing van de school.
Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- en/of instemmingsrecht. Per onderwerp kan het recht van ouders anders zijn dan het recht van leerkrachten. Een voorbeeld: wanneer de MR met de directie spreekt over veranderingen in de taakverdeling en taakbelasting personeel dan hebben de leerkrachten instemmingsrecht. Over andere onderwerpen hebben de ouders instemmingsrecht, bijvoorbeeld bij de vaststelling van de schoolgids.
Alle rechten en plichten van de MR staan omschreven in de ‘Wet Medezeggenschap op Scholen’.

Hoe werkt de Medezeggenschapsraad op ‘t Startnest:

De MR komt 6 tot 8 keer per schooljaar voor MR vergaderingen samen. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar en worden gehouden in school.
Aan het begin van het schooljaar maakt de MR een jaarplan voor het lopende schooljaar, gebaseerd op het jaarplan van de school. Uit het schooljaarplan worden een aantal belangrijke onderwerpen gekozen  waar de MR zich (pro)actief op richt. Natuurlijk worden de reguliere MR-taken ook goed in de gaten gehouden.

De MR wil namens haar achterbannen invloed uitoefenen op belangrijke ontwikkelingen. Communicatie met de achterbannen is hiervoor zeer belangrijk. Ouders zijn welkom om de leden van de MR te benaderen met hun vragen/ opmerkingen en ideeën.

Samenstelling van de MR:

 

Marlies Postma (ouder)
Astrid Bleeker (ouder) voorzitter
Marlies Haanstra (team)
Madelon de Koning (team)
 

Vergaderschema 2023-2024

  • 18 september 2023
  • 23 november 2023
  • 24 januari 2024
  • 20 maart 2024
  • 22 mei 2024
  • 3 juli 2024
Voor vragen en opmerkingen: mr@startnest.nl.
 
De agenda en notulen van de MR vergaderingen zijn openbaar en kunnen opgevraagd worden. U kunt hiervoor langsgaan bij de administratie.