Er zijn twee verschillende vormen van ouderbijdragen.

•        Het bestuur vraagt aan de ouders een bijdrage voor het schoolkamp of het schoolreisje. In overleg met de directie kan een reductie worden afgesproken. Het is ook mogelijk om via de gemeente een tegemoetkoming te krijgen. Ouders kunnen dit aanvragen bij het cluster “Werk en Inkomen” van de gemeente Uithoorn. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente: www.uithoorn.nl. Voor 2018 was de eigen bijdrage voor het schoolkamp € 64,00 en voor het schoolreisje € 22,00 per kind. De bankgegevens:
Stichting Jenaplanonderwijs Uithoorn, NL26ABNA0445347074, o.v.v. de naam van je kind(eren).

•       De ouderraad vraagt een vrijwillige bijdrage voor het organiseren van allerlei ondersteunende activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, het kerstfeest,  sportactiviteiten, het organiseren van excursies, de bibliotheek en de afscheidsfeesten. De bankgegevens:
Oudervereniging ’t Startnest, NL44RABO0363512098, o.v.v. de naam van je kind(eren).

Voor 2018-2019 bedraagt deze:

per kind € 38,-